Information om antagning till musiklinjen Afroamerikansk Ågesta folkhögskola
Ågesta folkhögskolas musiklinje med afroamerikansk inriktning är en ettårig linje där målet är att du fördjupar dina musikaliska kunskaper både praktiskt och teoretiskt. Vi vill att du efter genomförd utbildning skall ha förutsättningar för att söka en högre musikutbildning om du så önskar. Under antagningen kommer vi utifrån spelprov uppskatta om du har förkunskaper och förmåga att tillgodogöra dig utbildningen.
I fall det efter antagningen finns fler med förutsättningar för att gå på linjen än det finns platser, så kommer vi att prioritera utifrån vilka vi tror har störst nytta av utbildningen. Urvalet styrs även av vilket instrument du spelar då vi behöver göra fungerande ensemblegrupper. Du måste fylla 18 år senast det kalenderår som studierna startar för att kunna studera på Ågesta folkhögskola. Så här går antagningen till:

Ansökan
Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.

Del 1 Spelprov
Du kommer att framföra obligatoriska låtar ackompanjerad av skolans elever. En antagningsjury bedömer sound, tajming, musikaliskt uttryck, samspel och improvisation. Du gör även ett a vistaprov anpassat för ditt instrument. Vi antar inte dig som har för mycket att lära och inte dig som redan är på professionell nivå.

Del 2 Teoretiskt prov
Du gör ett skriftligt teoretiskt prov i gehör och musikteori tillsammans med de andra sökande.

Beslut om antagning
Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Allmän kurs
Allmän kurs är en utbildning på gymnasienivå där du läser de ämnen du behöver få behörighet i för att få gymnasiekompetens och bli behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Grundläggande krav för antagning
Du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:
● Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
● Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:
● Har behov av att läsa allmän kurs, vilket du har om du inte har gått gymnasiet alls, eller om du saknar behörighet i något eller några av de ämnen som krävs för att få grundläggande behörighet till yrkeshögskola eller högskola.
● Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som uppskattas ha bäst förutsättning att göra sig nytta av kursen. När man väljer vilka som kommer ha störst nytta av kursen så kommer dessa faktorer att ha betydelse:
● Du bedöms vara motiverad att studera.
● Du har behov av att studera med ett lugnare tempo och större möjlighet till stöd än vad man normalt kan få på motsvarande kurser på Komvux.
● Du bedöms ha förmåga att studera på heltid och ha god närvaro.
● Du är motiverad till att studera enligt folkhögskolepedagogiken vilken lägger stor vikt vid både individ och grupp. Det innebär att du har förmåga att reflektera över din egen roll i en grupp, samt att du kan se andras behov och tar hänsyn till dem.

Ansökningsprocessen

 • 1) Du fyller i ansökan som finns här http://www.agesta.nu/ansokan/index.html
 • 2) Du bifogar eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 •     2.1) Du bifogar personbevis
 •     2.2) Du bifogar eventuella arbetsgivarintyg

 • 3) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan. Bekräftelsen kan du se i “mina sidor” i det konto i Schoolsoft som du skapade när du gjorde din ansökan.

 • 4) Du får besked om du kommer att bli kallad på intervju. Under intervjun är vi två personer som intervjuar och vi utgår från ett frågeformulär där vi ställer frågor om dig och din studiebakgrund samt dina mål med att studera på Ågesta folkhögskola.

 • 5) Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men skolans rektor är ytterst ansvarig.

 • 6) Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.

 • 7) Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Allmän kurs - Svenska som andraspråk
Allmän kurs svenska som andraspråk är en utbildning på gymnasienivå. Fokus på linjen är att utveckla kunskaper och färdigheter i det svenska språket, men du kan också uppnå gymnasiekompetens och bli behörig till studier på yrkeshögskola, högskola och universitet.

Grundläggande krav för antagning
Du måste uppfylla några grundläggande krav för att kunna bli antagen. Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav:
● Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.
● Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen/ kunskaper i svenska som motsvarar minst sfi d-nivå.
● Skolan bedömer att du kan tillgodogöra dig kursen.

Urvalskriterier – hur väljer skolan vilka som får plats?
Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland de sökande som uppfyller grundkraven. Skolan väljer först de som:
● Har behov av att läsa Allmän kurs.
● Om det fortfarande finns behov av att göra ett urval prioriteras den som uppskattas ha bäst förutsättning att göra sig nytta av kursen. När man väljer vilka som kommer ha störst nytta av kursen så kommer dessa faktorer att ha betydelse.
● Den språkliga nivån bör vara så att du har nytta av att läsa svenska kurser på gymnasienivå.
● Du bedöms vara motiverad att studera på folkhögskola.
● Studievana
● Om du har arbetslivserfarenhet.
● Är eller har varit engagerad i någon förening.

Ansökningsprocessen

 • 1) Du fyller i ansökan som finns här http://www.agesta.nu/ansokan/index.html
 • 2) Du bifogar eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
 •     2.1) Du bifogar personbevis
 •     2.2) Du bifogar eventuella arbetsgivarintyg

 • 3) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan. Bekräftelsen kan du se i “mina sidor” i det konto i Schoolsoft som du skapade när du gjorde din ansökan.

 • 4) Du får besked om du kommer att bli kallad på intervju. Under intervjun är vi två personer som intervjuar och vi utgår från ett frågeformulär där vi ställer frågor om dig och din studiebakgrund samt dina mål med att studera på Ågesta folkhögskola. Vi ber också sökande att göra ett språktest. Språktestet avgör inte om man blir antagen, utan det är ett sätt för oss att se vilken nivå våra sökande har på sin svenska.

 • 5) Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men skolans rektor är ytterst ansvarig.

 • 6) Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.

 • 7) Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Inledning

Frälsningsarmén är huvudman för Ågesta folkhögskola Skolan har en styrelse. Visionen för skolan är att Ågesta folkhögskolas vision är att driva fulltecknade folkhögskolekurser med hög kvalitet och gott rykte. Ågesta folkhögskola vill erbjuda bästa möjliga utbildning. Med moderna medel samt välutbildad och engagerad personal, möter vi individernas behov av inkludering och utveckling. I en positiv och kreativ miljö skall deltagarna utvecklas. I allt vi gör är vårt förhållningssätt öppet, engagerat och kunnigt. Ågesta folkhögskola arbetar för livskvalitet och god hälsa.Vi arbetar för att vara en plats där både människor, företag och organisationer kan växa på ett hållbart sätt.


Mål och syfte

Målet för insatserna ska vara att ge invandrade deltagare med språksvårigheter bättre möjligheter i sitt lärande. Insatserna ska utjämna skillnaderna så att alla kan studera på liknande villkor.


Språkschablon

Resurserna inom språkschablonen ger förutsättningar för mindre grupper hög lärartäthet och mer tid för extra stöd.
● Den största delen av resurserna prioriteras till Allmän kurs- svenska som andra språk.
Samtal Genom enkät och samtal med kurator eller motsvarande görs en kartläggning av den studerandes behov och förutsättningar. Samtalet är en viktig grund för prioriteringar av särskilt stöd.
Delaktighet Deltagare informeras av klass/kursföreståndare under introduktionsveckan om att skolan har möjlighet att ge extra språkstöd. Insatserna planeras i den individuella utbildningsplanen.


Arbetssätt

Förstärkningen sker genom:
● ökad lärartätheten genom mindre studiegrupper eller genom att flera lärare jobbar samtidigt i gruppen.
● specialpedagogiskt team/team för deltagarhälsa som samordnar skolans insatser.
● särskilda stödpass i schema.

Rektor i samråd med specialpedagog/kursföreståndare har ansvar för att det finns rutiner för hantering av olika stödåtgärder.

Kvalitetssäkring
● Användningen av resurser inom språkschablon och utvärderas kontinuerligt. Rektor är ansvarig för att ett systematiskt kvalitetsarbete genomförs.
● Kompetensutveckling av medarbetare. Skolan har ett pågående utvecklingsarbete kring bemötande genom kurser, gemensamma studiegrupper och värdegrundsarbete. Fortbildningen riktas till all personal. Utbildningarna dokumenteras och utvärderas.

Samverkansparter
Skolan ansvarar för att bygga upp ett nätverk med huvudman, intresseorganisationer som verkar för deltagarnas intresse. Nätverket kan se olika ut beroende på skolans profil. Viss samverkan sker med kårernas sociala arbete och asylboenden.
Fastställd av Ågesta skolstyrelse 2019-06-18

Omdömessättning Allmän kurs

Som deltagare på allmän linje har man rätt till att omdömessättas årligen samt vid avslutade studier. Man har även rätt att avstå från att omdömessättas.

Syfte
Syftet med Ågesta folkhögskolas omdömessättning är att ge deltagarna rättvisa möjligheter för vidare studier. För att göra detta så arbetar vi för en rättssäker och rättvis bedömning av deltagarens studieförmåga utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer för omdömessättning. Vi vill även att omdömessättning kan kommuniceras till deltagarna på ett tydligt och förståeligt sätt så att deltagarna känner sig trygga med omdömessättningen och kan använda omdömet för sin vidare utveckling som student. För att fylla ovanstående syfte så har vi utvecklat lokala rutiner och riktlinjer.

Rutiner och riktlinjer för omdömessättning Ågesta folkhögskola

1. Alla lärare skriver in sina omdömen utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer i skolans mall för omdömessättning. För att undvika att lärarna påverkas av varandras omdömessättning, så har lärarna inte tillgång till varandras omdömen innan omdömeskonferensen.
2. Om läraren saknar underlag för att ge omdöme i något av faktorerna, så lämnas detta fältet tomt.
3. Under två omdömeskonferenser kommer man gemensamt överens om ett samlat omdöme utifrån folkbildningsrådets fyra faktorer för omdömessättning. Man skriver även om deltagarens styrkor och utvecklingsområden utifrån faktorerna samt eventuella kommentarer, samt att målen ska relateras till resultat av lärandemål för aktuell SEQF-nivå.
4. Under omdömeskonferensen kan man vikta lärares omdömen utifrån hur mycket och hur länge läraren har undervisat deltagaren.
5. Halvstegsomdömen kan användas av läraren inom en faktor om majoriteten av kriterierna på en högre omdömesnivå är uppfyllda.
6. Vid tvekan angående hur man skall vikta kriterierna så styr den överordnade uppskattningen av studieförmågan på närmaste högre utbildningsnivå.
7. Man kan ta hänsyn till funktionsnedsättningar i omdömesprocessen genom att vikta vissa faktorer mindre eller bortse från kriterier som är orimliga utifrån individens funktionsnedsättning i samråd med kurator och specilapedagog.
8. Kursföreståndarna meddelar omdömet muntligt till deltagarna.
9. Rektor alt. bitr.rektor deltar vid omdömeskollegiet höst och vår.

Information om antagning till Asperger (ASD) linjen på Ågesta folkhögskola

Aspergerlinjen är en profilkurs där målet är att du efter genomförd utbildning har färdigheter, kunskaper och ökad självkännedom med fokus på din diagnos och på arbetslivet. Under antagningen kommer vi utifrån känn dig för-dagar och intervju uppskatta om du har behov och motivation till utbildningen.
I fall det efter antagningen finns fler med förutsättningar för att klara av målet med utbildningen än det finns platser, så kommer vi att prioritera utifrån vilka vi tror har störst nytta av utbildningen samt de som vi bedömer har störst möjlighet att tillgodogöra sig utbildningsformen folkhögskola samt praktik på en arbetsplats. För att vara behörig behöver du kunna intyga att du har en aspergerdiagnos eller en autismspektrumdiagnos.

Vi ser även gärna att du gått färdigt gymnasiet alternativt att du kommer gå ut med färdiga betyg om du går sista året på gymnasiet. Utbildningen riktar sig till dig som är är minst 18 år/alternativt fyller 18 år det år du söker.


Så här går antagningen till:

Del 1 Ansökan i Schoolsoft

Du söker digitalt via vår hemsida. När du ansöker digitalt gör du det genom Schoolsoft. Om du har ett konto sedan tidigare kan du logga in med det. Starta annars ett nytt konto. Tillsammans med din ansökan ska du bifoga betyg och intyg (arbetslivsintyg och diagnosintyg) och personbevis, gärna i formaten pdf eller jpeg. Personbevis för studier kan du ladda ned från Skatteverket. Det är viktigt att du även lämnar två referenser i ditt ansökningsformulär. Du får sedan en bekräftelse på att din ansökan har kommit in.


Del 2 Känn dig för-dagar och intervju

Om kursföreståndare gör bedömningen att du har grundläggande behörighet till utbildningen så kommer du att kallas till Känn dig för-dagar och intervju. Under Känn dig för-dagarna (KDF) får du under två dagar prova på lektioner, träffa personal samt träffa andra sökande. Under KDF genomförs även en intervju.
I intervjun ställer personal från Aspergerlinjen frågor enligt ett frågeformulär för att bedöma dina förutsättningar för att uppnå målet med kursen efter genomgången utbildning. Intervjun är även ett tillfälle för dig att få svar på de frågor som du har angående Ågesta folkhögskola och Aspergerlinjen. Efter känn-dig-för dagarna går vi vidare i antagningsprocessen genom att vi ringer till de referenser som den sökande uppgett vid ansökningstillfället.


Del 3 Antagningsbesked

Vi kontaktar den sökande via Schoolsoft om man blivit antagen, inte antagen eller fått en reservplats. Den sökande ska sedan i Schoolsoft tacka ja eller nej till sin plats. Om den sökande tackar ja så skickar vi hem ett bekräftelsebrev där den sökande skriftligen inom 10 dagar ska intyga att de tackat ja till sin plats. Den sökande ska även i samband med bekräftelsen betala in en anmälningsavgift på 500 kr som vid kursstart räknas av på kursavgiften.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.


Del 4 Antagning till skolans internat

Om den sökande fått plats på utbildningen och även sökt till internatet så meddelar vi den sökande om plats på internat finns. Skolan har ett begränsat antal internatrum och de som bor längst från skolan har förtur till internatrummen. Vårt internat är ett studentboende utan tillgång till stöd i boendet. Den sökande behöver kunna klara av ett självständigt boende, där städning, tvätt, matlagning (frukost och helger) behöver fungera.

Den boende delar även kök med andra och delar ansvaret för att ta hand om de gemensamma ytorna. Obligatoriska boendemöten hålls veckovis och de boende har olika veckor då de ansvarar för att hålla rent i de gemensamma köken. Om man har behov av stöd så behöver man visa på att man har fått det stödet tillgodosett genom exempelvis den egna kommunen (boendestöd). Skolan för samtal med den sökande om behovet av stöd på boendet och skolan tar även kontakt med referenser.

Information om antagning till Bibelskola på distans Ågesta folkhögskola

Vi på Ågesta folkhögskola vill att våra deltagare på Bibelskola på distans utvecklar sina kunskaper om bibeln och fördjupar sin kristna tro. Vi söker därför deltagare som vill lära sig mer om bibeln och kristen tro. Du som söker bör ha en grundläggande förståelse av kristendom. Vi erbjuder bara utbildning till vuxna så du måste fylla 18 år senast det år som kursen börjar. Så här går antagningen till:


Ansökan

Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och vi bekräftar att vi har tagit emot din ansökan. Vi strävar efter att anta så många som möjligt, ibland kan vi dock behöva avslå en ansökan. Urvalet görs då enligt följande kriterier:


Urvalskriterier

● Först sökande - I den mån som övriga kriterier uppfylls så tillsätts platserna enligt först sökande principen, reservplatser tillsätts på samma sätt.
● Studieförmåga - Genom samtal med de referenser som du har lämnat så gör vi en uppskattning av om du har förmåga, motivation och disciplin att klara av självstudier på distans. Avslag sker endast i undantagsfall.
● Datorförmåga - Då kursen ges online så krävs det att den sökande klarar av att använda dator för att skriva uppgifter och kommunicera i vårt digitala klassrum. (Stöd ges vid första kurstillfället).
● Behov av logiplats - Sent i antagningsprocessen då våra logiplatser tagit slut, kan förtur ges åt sökande som bor i närområdet och således inte är i behov av logi. Gäller ej Bibelskola på distans Norr där inga logiplatser erbjuds.


Antagningsbeslut

Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Digital musikproduktion Ågesta folkhögskola

Digital musikproduktion är en yrkesinriktad utbildning där målet är att du efter genomfört utbildning har färdigheter, kunskaper och nätverk som behövs för att kunna arbeta som musikproducent.
Under antagningen kommer vi utifrån arbetsprov och intervju uppskatta om du har förkunskaper, motivation och förmåga som gör att att du efter genomfört utbildning har förutsättningar att klara av målet med utbildningen.
I fall det efter antagningen finns fler med förutsättningar för att klara av målet med utbildningen än det finns platser, så kommer vi att prioritera utifrån vilka vi tror har störst nytta av utbildningen. I och med att utbildningen är yrkesförberedande, så är det ett krav att du har gymnasiekompetens. Så här går antagningen till:


Ansökan

Du lämnar in en komplett ansökan via skolans hemsida och skolan bekräftar att vi har tagit emot din ansökan.


Arbetsprov

Om du uppfyller de formella kraven för att gå kursen så kommer du att få skicka in ett arbetsprov. Arbetsprovet består av att du skickar in musik som du har producerat. Kursföreståndare på digital musikproduktion kommer utifrån arbetsprovet att göra en bedömning av nivån på dina färdigheter som musikproducent. Vi vill att du tillsammans med arbetsprovet skickar med en beskrivning av hur du har producerat låten. När det gäller bedömningen så letar vi efter dig som har talang, motivation och färdigheter som musikproducent som gör att vi tror att du kommer att ha stor nytta av utbildningen. Vi antar inte dig som har för mycket att lära och inte dig som redan är på professionell nivå. I bedömningen så tittar kursföreståndaren bland annat på produktionens:
● Svårighetsgrad och komplexitet
● Sammansättning
● Din beskrivning av hur du har arbetat


Intervju

Om kursföreståndaren utifrån arbetsprovet gör bedömningen att du är på en nivå som gör att du kommer att ha god nytta av att gå kursen, så kommer du att kallas till en intervju. I intervjun ställer kursföreståndaren för digital musikproduktion frågor enligt ett frågeformulär för att bedöma dina förutsättningar att uppnå målet med kursen efter genomgången utbildning. För att göra detta kommer du att få svara på frågor om:
● Kunskaper, färdigheter och erfarenheter inom musik och musikproduktion
● Motivation att lära
● Förmåga att samarbeta
Intervjun är även en tillfälle för dig att få svar på de frågor som du har angående Ågesta folkhögskola och kursen digital musikproduktion.


Beslut om antagning

Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Information om antagning till Konstlinjen Måleri & Keramik vid Ågesta folkhögskola

För dig som vill få en unik möjlighet till eget skapande inom måleri, teckning och keramik. Nå nya insikter om dig själv och utveckla dina förmågor med den kreativa processen i fokus. Utbildningen erbjuder baskunskaper för fortsatta studier inom konst.

Vi lägger stor vikt vid din individuella utveckling inom konsten men värnar också om gruppens förmåga att stärka skapandeprocessen. Vi söker dig med nyfikenhet, vilja, öppenhet, egensinnighet och ett djupt intresse för konst.

Intervju
Efter ansökan blir du blir kallad till intervju på skolan tillsammans med en mindre grupp sökande där vi visar lokalerna, informerar om kursen och avslutar med en personlig intervju med utgångspunkt från dina arbetsprover. Du tar med dig 5-6 arbetsprover, valfri teknik, men minst 3 ska vara teckningar/målningar, dessa tar du sedan med dig hem. Observera att vi betraktar intervjutillfället som obligatoriskt och att den är en del av din ansökan. I urvalet utgår vi från arbetsproverna och intervjun.

Vi vill att du:
● visar prov på eget uttryck, konstnärlig förmåga samt en vilja att fördjupa den.
● visar intresse och engagemang för att utveckla din konstnärliga förmåga i samverkan med andra. Det konstnärliga samtalet i grupp kring dina och andras verk ger möjligheter att reflektera över din egen utveckling. Du får ge och ta del av andras kunskaper och erfarenheter.
● har vilja att analysera och reflektera över din kreativa process.
● kan ta eget ansvar och ta egna initiativ i dina studier, samt arbeta självständigt de timmar du arbetar utan lärare i ateljén.
● kan uttala ett mål med studierna.

Vi gör en samlad bedömning av den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningens innehåll enligt kursmål och kursinnehåll. I antagningsarbetet strävar vi efter mångfald i gruppen, i syfte att skapa en grupp deltagare som bär på olika erfarenheter och kunskaper.

Beslut om antagning
Beslut om antagning fattas i första hand av kursföreståndare men rektor är ytterst ansvarig. Du meddelas om du är antagen, har fått avslag eller är på reservplats via e-post och på ditt Schoolsoftkonto.
Om inte har blivit antagen har du möjligheten att kontakta ansvarig kursföreståndare för att få en förklaring till beslutet. Om du menar att beslutet är felaktigt så kan du i första hand överklaga till skolans rektor och i andra hand till skolans styrelse. Om du menar att antagningsprocessen har hanterats felaktigt så kan du överklaga till folkhögskolornas studeranderättsliga råd.


Ansökning och slutredovisning av förstärkningsbidraget
Förstärkningsbidraget söks årligen av skolan för de utökade merkostnader i form av utökad lärartäthet och utökat kuratorsstöd för deltagare med fysisk, psykisk eller intellektuell nedsatt funktionsförmåga. Kompletteringar för andra halvårets verksamhet görs även. Halvårsvis slutredovisas sedan det faktiska behovet.


Så upptäcks och fastställs deltagares behov
I kartläggningen av vilka deltagare som har en funktionsnedsättning använder skolan olika sätt att samla in informationen. På aspergerlinjen bifogar deltagare sina utredningar vid antagningsprocessen och kompletterar information muntligt vid intervju inför antagning. På övriga linjer samlas information in skriftligt och muntligt vid antagningsintervju samt vid samtal med mentorer, kurator och/eller specialpedagog vid kursstart.


Dessa insatser ges:
Utökad lärartäthet går till de kurser där flest deltagare har en fysisk, psykisk eller intellektuellt nedsatt funktionsförmåga (se nedan). På Aspergerlinjen som har högst lärartäthet, sker exempelvis alltid undervisning i liten grupp. Mer detaljerat rapport om beräkningen av lärartäthet finns i separat dokument. I vissa kurser kan även andra faktorer än deltagares nedsatta funktionsförmåga påverka en utökad lärartäthet. I exempelvis Allmän kurs, svenska som andraspråk, ges mer språkstöd som ligger till grund för en förstärkt lärartäthet.

● Aspergerlinjen
● Allmän kurs, svenska som andraspråk
● Allmän kurs
● Musiklinjen
● Konst och hantverk
● Bibel-distans

Det utökade kuratorstödet finns tillgängligt för alla deltagare på alla linjer. Flera av deltagarna har även fått uppsökande stöd av kurator, där kurator tillsammans med mentor har bokat in deltagare för samtal för att stärka kommunikationen mellan deltagare och kurator med målet att förebygga psykisk ohälsa för deltagare. Kuratorn är även sammankallande och aktiv i skolans deltagarvårdsteam för att kunna samarbete med skolledning och mentorer kring deltagarna. Under läsåret finns kurator tillgänglig på skolan alla dagar i veckan.Utöver det ges stödsamtal även av skolkaplan en dag i veckan.


Dokumentationen
Skolan gör dokumentation om varje deltagare som tar del av förstärkningsbidraget. I dokumentation framgår det vilken funktionsnedsättningen deltagaren har och hur detta har konstaterats. Det framgår också vilka insatser deltagaren tar del av. Dokumentationen är skyddat på ett google safekonto och inga skriftliga kopior tillåts skrivas ut från detta dokument.


Deltagares delaktighet
Deltagare är delaktiga vid kartläggningen av behov, där de ges möjlighet att informera om sina behov. Deltagare ges information via kursföreståndare eller specialpedagog om vilka lärarinsatser och kuratorsinsatser som de kan ta del av. Vid kursstart görs en individuell studieplan i samråd mellan deltagare, kursföreståndare och biträdande rektor. Deltagare har minst tre mentorssamtal per år och där följs deltagarens situation upp. När en deltagare får problem i sina studier tas detta upp vid linjemöten. På mötena bestäms vilka insatser som bäst kan gynna deltagaren. Kurator, skolkaplan, specialpedagog, mentor, assistent och lärare kan bli aktuella för att kopplas in för olika stöd. När en situation för en deltagare är akut eller då svårigheter är omfattande kopplas deltagarvårdsteam och rektor in. Fastställd av skolstyrelsen 2019-06-18.


Styrelsen för Ågesta folkhögskola har antagit följande riktlinjer avseende studeranderättslig standard. Alla som studerar på Ågesta folkhögskola långa utbildningslinjer (kurser längre än 15 dagar) omfattas av skolans studeranderättsliga standard. På denna sidan finner du en översikt av den information alla studerande har rätt att få ta del av inför ansökan och efter antagning.

● Antagningspolicy
● Skyldigheter studieekonomi
● Skolans stöd vid funktionsnedsättning
● Regler datoranvändning
● Diskrimineringspolicy
● Alkohol och droger
● Avstängning och avskiljande


1. Information innan den studerande är antagen
Informationen ska finnas på skolans hemsida. I övrig kursinformation ska hänvisning till hemsidan ske. Följande information ska intresserade kunna ta del av:
● Statens syfte med stödet till folkhögskolan
● Folkhögskolans huvudman
● Folkhögskolans styrelse
● Mål med kursen
● Antagningsprinciper för aktuell kurs
● Kostnader under studietiden (måltider,logi, material ev. studieresor m.m.)
● Diskrimineringspolicy
● Policydokument Alkohol och droger
● Pedagogiskt stöd vid funktionsvariationer och brister i svenska allmän linje
● Förekomst av studeranderättslig standard

Vid förfrågan ska information lämnas av Ågestas studeranderättsliga standard (även dess bilagor), dess innehåll och innebörd. Utöver ovanstående information ska den som antagits ges fördjupad och kursspecifik information. Detta sker inför kursstart genom introduktionsbrev och under introduktionsdagar vid kursstart då bitr. rektor och kursföreståndare informerar och delger varje studerande dokumentet “Ågesta Guiden 2018-2019”.


2. Information vid kursstart
Varje studerande ska i samband med kursstart ha tillgång till följande information:
● Kursföreståndare namn och kontaktuppgifter
● Kursplan och schema/arbetsplan
● Terminstider och ledigheter
● Avgifter och kostnader under studietiden, betalningsrutiner samt försäkringar
● Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter, studieomdömen och studiestöd
● Diskrimineringspolicy
● Policydokument Alkohol och droger
● Skolans rättsliga standard för studerande- dess innehåll och innebörd
● IT och datapolicy
● Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen såsom restaurang, gym, lunchrum, studior m.m
● Skolgemensam och kursrelaterad veckoinformation, Schoolsoft m.m.
● Former av deltagarinflytande

3. Deltagarinflytande och studeranderätt
Den pedagogiska idén på folkhögskolor är att den studerande själv har ansvaret för sitt lärande. Studiegruppen är den viktiga arbetsformen. Man lär sig inte bara av den pedagogiska personalen utan också av och med sina kurskamrater. Det ger stor möjlighet att påverka form och innehåll. Ågesta arbetar aktivt för att skapa forum för dialog mellan skolledning, personal och studerande. Hur dessa forum ser ut avgörs i samråd, från år till år.

Följande rutiner finns idag:
● Det mest direkta sättet att påverka studierna är att ta upp frågor i studiegruppen. Prata med klasskamrater, lärare och kursföreståndare. Frågor kan sedan föras vidare till antingen skolledning och/eller kursråd som bildats i början av höstterminen

● De studerande får varje vecka den information som behövs för att fullgöra sina uppgifter och kunna delta i skolsamhället. Detta sker via gemensam information i skolans restaurang varje vecka under läsåret samt via Schoolsoft

● Varje studerande på de långa utbildningarna har rätt ha minst två utvecklingssamtal per läsår med sin mentor och/eller kursföreståndare

● De studerande ha rätt att utse en adjungerad ledamot till skolans styrelse

● De studerande har också rätt att utse ett studerandeskyddsombud med lagstadgad befogenhet. Studerande Skyddsombudet ingår i skolans arbetsmiljögrupp. De studerandes arbetsmiljö och rättigheter skall ingå i frågor som berörs i det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM, på skolan

● Varje år genomförs höst/vår två enkätundersökningar där såväl studerande som pedagogisk personal har möjlighet att utvärdera och ha synpunkter på alla delar av vår verksamhet.

Ågesta informera via hemsidan de studerande om hur klagomål hanteras, om vilket ansvar skolans personal, rektor och styrelse ha, om skolans studeranderättsliga standard och om folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

4. Avgiftsfri undervisning
I förordning om statsbidrag till folkbildning §7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri, däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost, logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel och material som skolan tillhandahåller (se FBR:s kriterier för avgiftsfri undervisning).
Kostnader under studietiden finns uppdaterade på Ågestas hemsida och informeras i samband med kursstart. Studerande kan också vid behov samtala med rektor, skolans ekonomichef och kurator om kostnader, betalningsrutiner och studiefinansiering.

5. Intyg
A) Studieintyg
Alla studerande har rätt att få ett studieintyg som innehåller kursens namn, kurstid, omfattning, kort beskrivning av innehåll samt underskrift av rektor. Även om studierna avbrutits har den studerande rätt att få ett studieintyg där det framgår att studierna har bedrivits under begränsad tid. Om den studerande önskar kan ev. studieomdöme skrivas in på studieintyget.

B) Studieomdöme
Alla studerande på Allmän linje, som fullgjort sina studier, har rätt att få ett studieomdöme. Med fullgjorda studier menas en studiegång där närvaron är så pass hög att en rättvis bedömning enligt FBR:s kriterier är möjlig (se riktlinjer för studieomdöme).
Enligt riktlinjer för studieomdöme är studieomdömet resultatet av en gemensam bedömning som görs av den pedagogiska personalen. Studieomdöme kan ges efter ett års heltidsstudier. Närvaron måste vara tillräcklig i alla ämnen annars kan ingen gemensam bedömning göras. Ågestas lärare har enats om en närvarogräns vid 80%. Understiger närvaron denna gräns i ett eller flera ämnen avgör lärarna gemensamt om en bedömning är möjlig att göra.

6. Om en utbildningslinje/kurs upphör eller ställs in
● Om skolan har planer på att lägga ner en pågående utbildningslinje ska de studerande informeras minst 3 månader innan kursstart.

● Eventuella villkor för att en utbildningslinje ska kunna genomföras ska redovisas i kursinformationen på hemsidan, totalt lägsta antal studerande, för vilken utbildningslängd antagning gäller

● Om en utlovad utbildningslinje inte genomförs är skolan behjälplig att hänvisa till eventuell likvärdig utbildningslinje på annan folkhögskola


7. Utvärderingar
Alla studerande ska årligen erbjudas att utvärdera den utbildning man deltar i. Utvärderingarna sker anonymt och genomförs under samma tidsperiod för alla långa kurser. Alla studerande ges möjlighet att ta del av det statistiska resultatet. Redovisningen sker linjevis och gruppvis och varje studerande har rätt att vid begäran få en egen utskrift.

8. Försäkringar
Den som studerar på Ågesta omfattas av en kollektiv studerandeförsäkring. Den som bor på studentboendet måste teckna egen hemförsäkring för det lösöre som förvaras på rummet.

9. Disciplinära åtgärder
Ågesta folkhögskolas principiella utgångspunkt är att de studerande är på skolan för att bedriva studier.

A) Avstängning och avskiljande från studier
Om den studerande inte ägnar sig åt studier eller ägnar sig åt något som stör studierna i den grad att det påtagligt påverkar det egna eller andras studieresultat kan skolan komma att ifrågasätta den studerandes rätt till sin studieplats. Åtgärder som kan vidtas är tidsbegränsad avstängning eller definitivt avskiljande. Varje enskilt fall prövas mot Ågestas principiella utgångspunkt och mot policydokumenten;

● avstängning och avskiljande
● alkohol och droger
Alla disciplinära åtgärder dokumenteras. Beslut tas av skolans rektor.


B) Avhysning från studentboende
Boende på Ågesta folkhögskola internat ska teckna ett hyreskontrakt för studentboende. Den som avbryter sina studier, självmant eller på grund av att skolan har vidtagit åtgärder, har inte rätt att bo kvar på studentboendet. Den boende kan inte heller bo kvar om man inte deltar i undervisningen. Om en hyresgäst inte betalar sin hyra eller på annat sätt bryter mot hyreskontraktet har Ågesta rätt att avhysa hyresgästen. För övrig information kring studentboende, se bilaga hyreskontrakt.


10. Sekretess- och arkiveringsregler
Sekretess
Uppgifter om studerande lämnas generellt inte ut till privatpersoner, organisationer, myndigheter eller företag. Undantag är de rapporter som vi enligt vårt uppdrag måste lämna. Kommer en förfrågan utifrån så avgörs frågan av rektor utifrån samhällets ansvar, vem det gagnar, varför t ex vid förfrågan från polis.
Utlämnande av känsliga personuppgifter för forskning görs enbart efter prövning av Etikprövningsnämnd enligt personuppgiftslagen (PUL) och etikprövningslagens bestämmelser. Varje personal får vid anställning information om vad sekretess innebär och hur vi ska förhålla oss.

Arkivering
Det är Ågesta folkhögskolas målsättning att dels kunna förvara dokument på ett säkert sätt och dels kunna tillhandahålla den studerande dokumentkopior efter studietiden.

Ansökningshandlingar
Förvaras på Ågesta under utbildningstiden. Efter genomförd kurs kan den studerande på egen begäran få tillbaka sina handlingar. Kvarlämnade handlingar makuleras.

Intyg och studieomdöme
Alla intyg och studieomdöme (original) delas eller sänds ut till den studerande efter genomförd utbildning. En kopia av varje intyg och studieomdöme förvaras på Ågesta.

Hyreskontrakt
Hyreskontrakt upprättas i två exemplar, ett till hyresgästen (den studerande) och ett till hyresvärden (Ågesta). Ågestas exemplar förvaras på skolan under hyrestiden och makuleras sedan. Handlingar av ekonomisk uppföljning arkiveras i 7 år enligt bokföringslagens krav. Beslut av styrelsen för Ågesta folkhögskola 2017-08-15.


Information innan den studerande är antagen

Mål med kursen/kurserna
Se prospekt, för varje kurs, på hemsida

Huvudman
Ågesta folkhögskola har Frälsningsarmén som huvudman.
Frälsningsarmén är en internationell rörelse, ett evangeliskt trossamfund inom den universella kristna kyrkan.

Ågesta folkhögskolas måldokument
Verksamhetsidé
”Ågesta folkhögskola ska utifrån en tydlig kristen profil erbjuda god folkbildning i en drogfri miljö”. Utdrag ur Frälsningsarméns supplement till stadgar avseende Ågesta folkhögskola.


Målsättning
Ågesta folkhögskola skall:
● bedriva folkbildning på kristen grund.
● sprida kunskap och förståelse för Frälsningsarmén.
● sprida kunskap och förståelse för en kristen helhetssyn på människan, som betonar alla människors lika värde.
● skapa nyfikenhet för studier, bildning, kultur och mänskliga rättigheter i kursutbudet möta:
● den enskilda människans behov av utbildning och utveckling
● samhällets utbildningsbehov
● Frälsningsarméns behov av att utbilda medlemmar och personal.
Samt utgöra en drogfri miljö.

Med begreppet 'kristen grund' menas den helhetssyn på människan som integrerar hennes fysiska välbefinnande med såväl den psykosociala som den andliga dimensionen. Utifrån den människosynen har kyrkan utvecklat en värdegrund som också stora delar av det västerländska samhället bygger på. I den värdegrunden finns demokrati, jämlikhet och respekt för oliktänkande som fundamentala principer. I begreppet "kristen helhetssyn på människan" ingår även hälsa, friskvård och en fysiskt god miljö.

Profil
Ågesta folkhögskola skall utifrån kristen värdegrund tillgodose de studerandes behov av personlig utveckling genom att:
● lägga stor vikt vid livsfrågor och etiska frågeställningar
● informera om Frälsningsarmén och kristen livssyn i varje lång kurs
● erbjuda en tillgänglig och positiv miljö, präglad av kristen tro och människosyn, med respekt för och omsorg om alla människor

Syftet med statens bidrag till folkbildningen
Statens mål med folkbildningen är att:
● Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin
● Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och delta i samhällsutvecklingen
● Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället
● Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Folkbildningens sju verksamhetsområden är:
● Den gemensamma värdegrunden
● Det mångkulturella samhällets utmaningar
● Den demografiska utmaningen
● Det livslånga lärandet
● Kulturen
● Tillgängligheten och möjligheten för personer med funktionsnedsättning
● Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa


Avgifter och kostnader under studietiden
All undervisning på skolan är avgiftsfri. För boende på internatet tas en avgift ut för kost och logi samt en serviceavgift per termin för kopiering, försäkring, förmiddags- eftermiddagsfika samt kostnad för vissa studiebesök. Utöver detta tillkommer kostnader för studieresor, litteratur och kursmaterial. För externatselever gäller endast serviceavgiften. Kostnad och avgift under studietiden finns beskrivet på skolans hemsida samt i respektive kursprospekt.


Antagningsprinciper
Antagningsprinciper hittas i kursinformationen för respektive kurs på skolans hemsida www.agesta.nu eller i skolans tryckta prospekt.

Allmänna kriterier:
Antagning till skolans kurser görs utifrån följande principer:
● 18 år (undantag en del uppdragsutbildningar)
● den sökande är i behov av kursen (på allmänna kurser prioriteras de som saknar motsvarande gymnasiekompetens)
● den sökande bedöms kunna tillgodogöra sig kursen
● den bedöms kunna fungera i den tilltänkta studiegruppen
● den sökande bedöms vara motiverad för studier
● den sökandes referenser styrker behov av/och möjligheter till studier

Särskilda kriterier:
På vissa kurser har vi en annan nedre åldersgräns och i vissa fall (musiklinjen) antagningsprov som grund för antagning.


Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
Nästan alla skolans lokaler är anpassade för rörelsehindrade. Särskild anpassning finns för personer med synnedsättning. Pedagogiskt stöd vid funktionsnedsättning eller vid bristande kunskaper i svenska. Personer som inte har svenska som modersmål, och som har brister i det svenska språket, kan studera på "allmän kurs med svenska som andraspråk" och få många timmars undervisning i svenska.

För personer med Asperger syndrom finns en speciellt anpassad kurs. Skolans undervisning bedrivs i förhållandevis små grupper och med hög lärartäthet, och i vissa kurser stöd av elevassistent. Detta innebär goda möjligheter att ge stöd och anpassa studietakt utifrån individuella behov. Extra förstärkningsinsatser kan ges till personer med funktionsnedsättning utifrån individuell prövning.

Drogpolicy och övriga villkor för vistelsen på skolans område
Att använda eller vara påverkad av narkotika/narkotika liknande preparat eller alkohol är helt förbjudet i skolan, på skolans område, på internatet och i alla andra skolsammanhang t.ex. studieresor.

Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy:
● Vid misstanke om brott mot skolans alkoholpolicy kan deltagaren rekommenderas att göra ett alkoholtest på plats. Vägran att genomgå ett alkoholtest kommer att tolkas som att man har brutit skolans alkoholpolicy.

● Vid misstanke om brott mot skolans drogpolicy kan skolan rekommendera att deltagaren genomgår ett drogtest. Vägran att genomgå ett drogtest kommer att tolkas som att man har brutit skolans drogpolicy.

● Vid misstanke om brott mot skolans alkohol- eller drogpolicy kallar rektor alternativt kurator omgående eller så snart som möjligt till samtal med kursdeltagare, kursföreståndare, rektor och kurator. Om rektor, kurator eller kursföreståndare inte är tillgängliga kan någon annan i skolledningen eller från respektive linje ersätta dessa. Beroende på allvaret i brottet mot skolans alkohol- och drogpolicy kan följande ske:
o Deltagaren varnas för avskiljande eller avbrott ifrån studieplats och/eller internat.
o Vid allvarliga brott mot skolans alkohol- och drogpolicy alternativt omedelbart avskiljande eller avbrott ifrån studieplats och internat.

● För att återuppta studierna efter studieavbrott med anledning av brott mot skolans drogpolicy, måste deltagaren styrka drogfrihet med negativa drogtest en gång i månaden under en period av tre månader. Om ovanstående krav är uppfyllda kan deltagaren återuppta studierna vid närmaste terminsstart.

● Om möjligheter att överklaga: Se vidare under rubriken konflikthantering. Rökning är tillåten på vissa platser utomhus.

Skolan håller inte med krediter. Avgifter måste betalas enligt uppgjord tidsplan. När du skriver under din ansökan, så försäkrar du också att du ställer upp på ovanstående principer.

Internat
Inackorderingen är odelbar. Du kan inte enbart hyra rummet eller betala för vissa måltider. Mat serveras måndag t.o.m. lunch på fredag. Vid utlysta lovdagar serveras inga måltider på skolan. Återbetalning av måltidskostnad kan ske om skolans verksamhet i förväg planerats så att du bedriver dina studier utanför skolan.

Skolan kan under pågående kurs behöva omdisponera användningen av internatet, vilket kan medföra att du tvingas flytta från ditt först tilldelade rum till ett annat. Du bör som hyresgäst vara medveten om att vissa inspektioner och fastighetsarbeten kan komma att utföras med kort varsel. Hyra av rum regleras i kontrakt, se vidare bilaga Hyresavtal, tillfällig bostad för kursdeltagare på folkhögskola samt Allmänna och särskilda villkor.

Du håller själv med sänglinne och handdukar. Vill du ändra på några detaljer, t.ex. sätta upp egna gardiner, så går det givetvis bra. Se inventarieförteckning som finns i hyreskontraktet. Husdjur får inte medföras till internatet. Vid kursstart betalas en nyckeldeposition för de nycklar som du kvitterar ut. De pengarna får du tillbaka när du slutar kursen och återlämnar nyckeln.

Information vid kursstart
De första kursdagarna får du ett kalendarium över läsåret där schemabrytande aktiviteter, kurstider och ledigheter finns angivna.


Riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
Intyg
Intyg erhålls på alla Ågesta folkhögskolas kurser efter att kursen avslutats och under förutsättning att frånvaron understiger 20%. På intyget står de ämnen du läst, i vissa kurser även antalet timmar. Frånvaro över 20% i enskilda ämnen markeras i intyget med en asterisk. Om frånvaron totalt på kursen överstiger 20% får deltagaren ett intyg som visar att han/hon deltagit i kursen men att frånvaron överstiger 20%. Inga ämnen finns då angivna på intyget. Om eleven avbryter innan kursen avslutas utfärdas ett ”avbrottsintyg”.
På skolans allmänna kurser utfärdas dessutom intyg för behörighet till högskolestudier enligt kriterier satta av Högskoleverket.

Behörigheter
Grundläggande behörighet för studier på högskolan kan utfärdas på skolans allmänna kurser förutsatt att:
● Eleven sammanlagt bedrivit studier på gymnasial nivå i tre år
● Svenska 1, 2 och 3, alternativt Svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5 och 6,
● Matematik 1 a, b eller c, Historia 1a1, Naturkunskap 1a1, Religionskunskap 1,
● Samhällskunskap 1a1
Vid läsårets början upprättas en enskild studieplan för varje elev, där det klart framgår hur länge respektive elev behöver studera på Ågesta folkhögskola och vilka behörighetsgivande ämnen som behövs för att uppnå den behörighet man eftersträvar.
Behörigheter i enskilda ämnen utfärdas under förutsättning att frånvaron understiger 20%, givna uppgifter lämnats in, redovisningar genomförts och de inlämnade uppgifterna är av en kvalitet som motsvarar godkänd gymnasienivå.

Omdöme
Ett sammanfattande omdöme utfärdas förutsatt att:
● eleven studerat på någon av skolans allmänna kurser
● eleven har en frånvaro som understiger 20%
● eleven har studerat på heltid minst 30 veckor

Omdömessättning sker två gånger per läsår. Omdömet är en gemensam bedömning av den pedagogiska personalen för den kurs som avses. Det som vägs in i bedömningen är följande:
● kunskaper och färdigheter och utveckling av dessa
● förmåga till bearbetning och överblick
● ambition, uthållighet och förmåga att organisera sina studier
● social förmåga

Omdömet lämnas ut muntligt vid förfrågan om du går kvar på skolan. Om du slutar delas omdömet ut under terminsavslutningen alternativt skickas hem per post efter terminsslut. Med ett folkhögskoleomdöme samt behörighetsintyg kan eleven söka vidare till högskolan i en egen folkhögskolekvot. Vi rekommenderar starkt att eleven gör högskoleprovet för att öka chansen ytterligare att komma in på högskolan.

Mer om behörighetsgivning och studieomdömen kan läsas på följande platser:
www.folkbildning.se/Folkhogskolor/Studerandefragor
www.folkhogskola.nu/Om-folkhogskolan/Behorigheter/Studieomdome-och-behorighetsintyg

Ågesta folkhögskolas beslut om studieomdöme och behörighetsgivning kan prövas/överklagas hos Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd, Folkbildningsrådet eller till annan instans utanför skolan.


Frånvaroregler
Närvaron registreras i ett dataprogram, Schoolsoft, alternativt förs närvaron manuellt i vissa kurser. Närvaron totalt och i enskilda ämnen kontrolleras, och kommuniceras med kursdeltagare regelbundet, minst en gång i månaden. Kursföreståndaren ansvarar för detta.

Skolan och kursdeltagarna är skyldiga att hålla sig uppdaterade med aktuella regler från CSN beträffande frånvaro. Du som deltagare är alltid ansvarig för att den information du skickar in till CSN stämmer, även den information som är färdigifylld. Skolan rapporterar frånvaro till CSN enligt deras regler och riktlinjer.

Om du har studiemedel:
Skolan tar inte ställning till om frånvaron är godkänd eller ej. Frånvaro är frånvaro oavsett orsak. CSN utreder och avgör sedan om kursdeltagaren har rätt till/får behålla studiemedel under frånvaroperiod. För mer detaljer, se information som delas ut vid kursstart och www.csn.se.

Kursdeltagare vars frånvaro överstiger 20 % kallas till samtal med kursföreståndare. Om anledningen till frånvaron inte kan förklaras med egen sjukdom (anmäld till och godkänd av Försäkringskassan), vård av barn eller närstående eller andra särskilda skäl, och ingen förbättring skett, trots tidigare påpekanden om för hög frånvaro, meddelar skolan CSN att deltagaren inte längre är studieaktiv. CSN utreder då rätten till, och ev återbetalning av, studiemedel.

Om du har studiehjälp:
När du har studiehjälp är det skolan som avgör om din frånvaro är godkänd eller inte. Är du sjuk en längre period behöver skolan ha ett läkarintyg. Överstiger frånvaron 20% rapporterar skolan till CSN att du inte studerar vilket innebär att bidraget dras in. Du kan även bli återbetalningsskyldig för de bidrag du fått utan att ha varit i skolan.
Deltagare (studiemedel och studiehjälp) som har så hög frånvaro att utbildningen inte kan betraktas som fullföljd kan erbjudas studier ytterligare någon/några terminer alternativt avbryta och eventuellt återkomma till en annan termin. Vill inte deltagaren göra ett avbrott trots att närvaron inte är tillräcklig för att tillgodogöra sig sina studier kan denne avskiljas från sin studieplats.


Rapporteringssystem

Skolan rapporterar kursstart, längre frånvaro, avbrott, kursslut och uppgift om studieresultat till CSN. Uppgifter om dig, som födelsedata, namn, adress, mantalsskrivningsort, telefonnummer, födelseland och utbildningsbakgrund skrivs in i registreringsprogrammet Schoolsoft och rapporteras till Statistiska Centralbyrån. Den statistiken ligger till grund för att skolan ska få ut statsbidrag för den kurs du går på.


Försäkringar
Skolan tecknar en kollektiv olycksfallsförsäkring via Folksam som gäller heltid. Tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen Ågesta folkhögskolas lokaler är tillgängliga under skoltid samt efter överenskommelse.

Etiska regler och ansvar vid användning av internet i skolans lokaler
Skolan har flera datorer som får användas i undervisningen, på lunchen och på ledig tid så länge skolan är öppen. För att få använda datorerna krävs att man inte äter och dricker i de salar datorerna finns, inte manipulerar datorerna eller laddar ner otillåtna filer, inte laddar ner material som är rasistiskt, könsdiskriminerande, innehåller våld, pornografi eller liknande som strider mot svensk lag.

Varje deltagare tilldelas ett personligt inloggningskonto för att överhuvudtaget komma in i datorerna och därmed ha tillgång till skolans server, vilket innebär att skolans IT-ansvarige har tillgång till att kontrollera enskilda användare om det uppenbaras att regler angående nedladdning inte efterföljs. Vid kursstart skriver varje deltagare under skolans Datakontrakt (se bilaga). Missbruk leder till varning och eventuell avskiljning från studieplatsen.

Handlingsplan mot mobbning och kränkande särbehandling
Syfte:
● ha en god studiemiljö där alla känner sig accepterade och trygga
● erbjuda en tydlig struktur och ansvarsfördelning i en eventuell situation där mobbning eller kränkande särbehandling uppstår

Mål:
● utveckla vårt förebyggande arbete kring mobbning och kränkande särbehandling
● mobbning och kränkande särbehandling kan aldrig accepteras oavsett vem det gäller eller vilka som drabbas

Definition av mobbning och kränkande särbehandling:
● förtal eller smutskastning av en deltagare eller dennes familj
● medvetet innehållande av studierelaterad information eller lämnande av felaktig sådan.
● uppenbart förolämpande utfrysning, åsidosättande behandling, negligering.
● förföljelse i olika former
● medvetna förolämpningar, överkritiskt eller negativt bemötande eller förhållningssätt

Tillvägagångssätt:
1. När en lärare eller annan personal upptäcker eller får höra något direkt eller ryktesvägen att en deltagare blir mobbad eller utsätts för kränkande särbehandling skall denne kalla till ett samtal med den utsatte, alternativt meddela någon i deltagarvårdsteamet som har ett första samtal. Detta för att på ett så tidigt stadium som möjligt fånga upp signaler som kan tyda på mobbning eller kränkande särbehandling.

2. I det första samtalet tar man reda på hur situationen ser ut och hur man går vidare. Hittar den utsatta och den personen som håller det första samtalet ingen lösning skall den lärare eller personal kontakta deltagare vårdsteamet.

3. Utifrån den aktuella situationen arbetar deltagare vårdsteamet fram ett åtgärdsprogram, det är viktigt att den som är utsatt blir informerad och har möjlighet att påverka detta. Senast efter en månad sker en utvärdering.

4. Visar utvärderingen av åtgärdsprogrammet att det inte skett någon förändring behöver rektor kopplas in för vidare åtgärder. Här kan den eller de som utsätter en annan för mobbning eller kränkande särbehandling få en varning alternativt bli avstängd beroende på hur tidigare åtgärdsprogram varit utformat.

5. Har ingen ändring skett efter vidtagna åtgärder är det enda som återstår avskiljning av studieplats för den eller de som utsatt en annan för mobbning eller kränkande särbehandling.

Deltagarvårdsteamet på Ågesta Folkhögskola
Deltagarvårdsteamet skall ansvara för deltagarvårdens arbete, förebyggande deltagarvård och uppdatering av olika planer. Deltagarhälsoteamet består av rektor samt skolans kurator. Vid behov sammankallar deltagar hälsoteamet till individuella deltagare vårdmöten där en enskild deltagares ärende behandlas, därr även kursansvarig för berörd deltagare och annan berörd personal bör närvara.

IT-policy
Se under Etiska regler.
Användning av egna datorer i skolans nätverk kan ske efter överenskommelse med skolans IT-ansvarige.

Konflikthantering
Skolans princip är att i första hand stödja våra studerande, men för att skapa en så god arbetsmiljö som möjligt krävs att alla efterlever de regler som finns. Det händer dock ibland att det inträffar saker som gör att vi tvingas vidta åtgärder.
Om det uppstår problem som vi tycker äventyrar din skolgång hos oss, t.ex. på grund av hög frånvaro eller upprepade mindre förseelser kallar skolans biträdande rektor eller kurator till ett samtal som kan resultera i en varning. I samtalet ingår hur skolan ska kunna stödja för att undvika fortsatta problem. Grova eller upprepade brott mot skolans regler kan leda till avstängning från att delta i undervisningen eller till och med i att någon avskiljs för gott från studierna hos oss.

Grunder för avstängning eller avskiljande är:
● att i skolan, på internatet eller i andra skolsammanhang använda/vara påverkad av alkohol, narkotika eller andra droger
● annan hantering av droger
● missbruk av skolans datanät
● brottslig verksamhet, t.ex. stöld
● rasistiska, etniska, sexistiska eller andra diskriminerande eller kränkande handlingar i ord och gärning
● hot och handlingar som orsakar fysisk och psykisk skada för annan eller skada på skolans egendom
● grov misskötsel av studierna, hög frånvaro

Beslut om avstängning och/eller avskiljande från undervisningen fattas av skolans rektor. För internatelever gäller att hyreskontraktet (se bilaga) kan sägas upp. Rektors beslut kan överklagas till skolstyrelsens arbetsutskott skriftligt inom en månad. Berörd elev har rätt att närvara och yttra sig när ärendet behandlas i utskottet.

Om eleven är missnöjd med skolans beslut kan han/hon också vända sig till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). FSR kommer bedöma om ärendet har hanterats korrekt enligt vår egen studeranderättsliga standard. FSR kan också yttra sig om våra regler är tydliga och ändamålsenliga och granska vårt agerande utifrån ett studerandes perspektiv. FSR nås på tel 08-4124800 eller på adress fsr@folkbildning.net


Deltagarinflytande och studeranderätt

Kursråd
Kursrådet består av deltagare och representanter för de olika kurserna/linjerna i Ågesta, kursföreståndare, internatföreståndare, receptionist samt rektor. Ordförande samt sammankallande är skolans rektor. Kursråd planerar, beslutar och utvärderar linjernas gemensamma angelägenheter, aktiviteter och projekt.

Deltagarråd
Deltagarrådet består av valda representanter för avdelningens kurser/linjer som tar emot förslag och synpunkter från deltagare samt planerar och leder gemensamma ”deltagaraktiviteter”. Ordföranden sammankallar.

Klassråd
Klassrådet består av samtliga deltagare, lärare och assistenter på resp. kurs/linje som planerar, beslutar och utvärderar kursens/linjens verksamhet samt förbereder ärenden till kursrådet.

Skolans styrelse
Skolans styrelse erbjuder en ordinarie deltagarrepresentant att delta i styrelsens möten. Deltagarna utser deltagarrepresentanten.

Utvärdering
Kursdeltagarnas synpunkter på studierna och ev. förbättringsåtgärder efterfrågas regelbundet av skolan i olika moment för att säkerställa kvaliteten:
● ämnesnivå: varje ämne utvärderas terminsvis
● kursnivå: terminsvis eller om kursen är kortare än en termin vid kursens slut
● årlig deltagarenkät: Enkäten tar upp frågor som handlar om livet, arbetsmiljön och studiesituationen under pågående läsår två ggr hösttermin och vårtermin

Arkiv- och sekretessregler
Studerandeavgifter, beslut och handlingar förvaras inlåsta.

Bilagor
Hyreskontrakt samt Allmänna och särskilda villkor tillfällig bostad för kursdeltagare på Ågesta folkhögskola.
It-policy
Integritetspolicy

Integritetspolicy Ågesta folkhögskola - Innehållsförteckning


1. Inledning
2. Syfte och omfattning
3. Organisation och ansvar
4. Tillämpning, fastställande och revidering
5. Begrepp
6. Principer för personuppgiftsbehandling
7. Personuppgiftsbehandling via mail
8. Känsliga uppgifter
9. Andra parter med tillgång till personuppgifter
10. Personuppgiftsincidenter

1. Inledning

Frälsningsarmén är huvudman för Ågesta folkhögskola. Frälsningsarmén är därför ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar i Ågesta folkhögskolas verksamhet. Då policyn för personuppgiftsbehandling är specifik den del av Frälsningsarméns verksamhet som rör Ågesta folkhögskola, så kommer vi i fortsättningen att använda “Ågesta folkhögskola” eller “vi”. Ågesta folkhögskola är till största delen personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar, men vi är även personuppgiftsbiträden när vi rapporterar till folkbildningsrådet och centrala studiestödsnämnden (CSN). Syftet med Ågesta Folkhögskolas behandling av personuppgifter är att anta till och genomföra utbildningar samt för att att ha underlag för rapporter till myndigheter.


2. Syfte och omfattning

Syftet med vår personuppgiftspolicy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) och för att nå Ågesta folkhögskolas dataskyddsvision. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar, såväl strukturerad som ostrukturerad material. Vi arbetar aktivt med att förankra policyn hos våra medarbetare.


3. Organisation och ansvar

Styrelsen har tillsammans med rektor det övergripande ansvaret för innehållet policyn samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Rektor och biträdande rektor är gemensamt ansvariga för implementeringen av denna policy. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.


4. Tillämpning, fastställning och revidering

Styrelsen ansvarar ytterst för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn är tillämplig för Ågesta folkhögskolas styrelseledamöter, rektor, medarbetare, deltagare i verksamheten samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. Policyn fastställs av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Rektor är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av ändrade förutsättningar samt nya och förändrade regelverk.


5. Begrepp

En personuppgift är alla slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Registrerad är den som en personuppgift avser, det vills äga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifierar genom personuppgifterna i ett register. Personuppgiftsbehandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter- oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. Inbyggd dataskydd (Privacy by design) betyder att man tar hänsyn till principerna för personuppgiftsbehandling redan när man utformar policys och IT-system.


6. Principer för personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: - laglighet - ändamålsbegränsning - korrekthet - lagrings minimering - integritet och konfidentialitet.

Laglighet
● Folkhögskolans huvudsakliga lagliga grund för personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.
● Det finns några fall då berättigat intresse är grunden för vår personuppgiftsbehandling där vi gör bedömningen att den registrerades intresse av att bli tillfrågad är mindre än den nytta personuppgiftsbehandlingen har för Ågesta folkhögskola och den registrerade:
● Registrering av anhörigas kontaktuppgifter där vi uppskattar att det intresset av att få information om olycksfall eller akuta ärenden.
● E-post där den registrerade mailar oss för att få svar på eller för att marknadsföra en tjänst.

Ändamålsbegränsning
● Vi använder endast personuppgifter till de ändamål som har angetts i vår information om personuppgiftsbehandling i och ändamål där vi bedömer att det finns ett berättigat intresse att behandla uppgifterna.

Korrekthet
● Vi arbetar för att alla personuppgifter i våra system skall vara korrekta. Om registrerade meddelar att det finns felaktig information i våra system så rättar vi till detta så snart som möjligt.

Lagrings Minimering
● Uppgifter lagras så länge som lagar eller ändamål kräver. Om ändamålen för personuppgiftsbehandlingen inte längre är aktuella och om lagring inte är nödvändigt för att uppfylla lagar eller myndighetskrav, så raderas uppgiften permanent. För att säkerställa att vi inte behandlar personuppgifter längre och mer än vi behöver, så har vi utarbetat policy och rutiner för dokumenthantering och en arkivplan. Integritet och konfidentialitet.
● Ågesta folkhögskola arbetar utifrån principen “innebygd dataskydd” för att säkerställa registrerades integritet och konfidentialitet. Detta betyder att vi arbetar löpande med att använda och hitta tekniska lösningar och rutiner som de ger de bästa förutsättningar för korrekt, säker och laglig behandling av personuppgifter. Läs mer om detta i Ågesta folkhögskolas dataskyddspolicy.


7. Personuppgiftsbehandling via mail

För personuppgiftsbehandling via mejl internt respektive externt gäller särskilt följande.
● Vi skriver inte personuppgifter som behöver lagras i mail utan vi skriver detta i dokument som delas via länk eller drive. Vi undviker att bifoga filer med personuppgifter då detta gör att det skapas lokala kopior för de som öppnar mailet. De lokala filerna gör det svårt för oss att säkerställa gallring av informationen.
● Vi informerar om personuppgiftsbehandling i våra mail.
● Vi skickar inte känsliga uppgifter som klartext i mail.
Ågesta folkhögskolas personuppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Draftit som är frälsningsarmens centrala register över personuppgiftsbehandling. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.


8. Känsliga personuppgifter

“Känsliga personuppgifter“ är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, biometriska uppgifter, sexualliv eller sexuell läggning, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller biometriska uppgifter som kan knytas till en person. Ågesta folkhögskola hanterar en del känsliga personuppgifter för att anpassa undervisning, skapa en trygg studiemiljö och som underlag för rapportera till Folkbildningsrådet för att få ekonomisk finansiering för stödinsatser. Ågesta folkhögskola samlar bara in känsliga uppgifter som behövs för att anta till och anpassa utbildningar samt för rapporter till folkbildningsrådet. Vi är mycket noga med vilka som har tillgång till informationen och med insamling av samtycke när det gäller behandling av känslig information. Känslig information på papper förvaras inlåst och digitalt lagrat känslig information är krypterad och så långt som det är möjligt skyddad av tvåfaktorsinloggning.


9. Andra parter som får tillgång till personuppgifter

Ågesta folkhögskola ansvarar för att ha lagenliga personuppgiftsbiträdesavtal med de samarbetspartners som har tillgång till personuppgifter.


10. Personuppgiftsincidenter

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar rapporteras utan dröjsmål till rektor eller ansvarig skolledare. Rektor eller ansvarig skolledare skall utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Frälsningsarméns dataskyddsansvarig och datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola. Faställd 2018-05-17

Diskrimineringspolicy

Ågesta folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Alla kursdeltagare, medarbetare har en skyldighet att tillse att varken direkt eller indirekt diskriminering förekommer. Diskrimineringslag (2017) styr vad som är diskriminering.


Mål

Ågesta folkhögskola skall verka för att ingen kursdeltagare, anställd eller arbetssökande behandlas ofördelaktigt på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.. Alla skall antas, anställas på lika villkor. Jargong som är kränkande får inte förekomma. Om någon känner sig kränkt skall ledningens lojalitet finnas hos den som är utsatt. En person med funktionshinder skall, i rimlig omfattning, beredas de anpassningar som behövs för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.


Ansvar

Om någon anser sig diskriminerad med anledning av ovanstående kriterier är det ledningens skyldighet att skyndsamt klara upp situationen. Ledningen är skyldig att utreda, och i förekommande fall förhindra ett upprepande, om de får kännedom att en person blivit trakasserad. Varje kursdeltagare, anställd, eller person på annat sätt involverad i Ågesta folkhögskolas verksamhet, som får kännedom om trakasserier eller diskriminering mot en kursdeltagare eller anställd vid Ågesta folkhögskola, ska vidarebefordra detta till rektor.


Förebyggande åtgärder

Organisationskulturen skall utformas så att den förebygger diskriminering. Ledningsgruppen är en naturlig föregångare i att skapa ett vänligt och respekterande arbetsklimat. Såväl rektor som medarbetare har ett ansvar för att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat samt att lösa uppkomna problem. Vid antagningar till kurser, rekrytering av personal skall utannonseringen utformas så att det klart framgår att platserna, tjänsterna är öppen för alla sökande. Ledningen skall se till att klimatet på Ågesta folkhögskola lämpar sig för alla. Diskrimineringspolicy skall ses över efter behov, dock senast efter 3 år.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola, fastställd 2018-06-18


Målsättning
En alkohol- och drogfri skola

Syfte
Alkohol- och drogfrihet skall:
● Skapa en god och sund lärandemiljö
● Skapa trivsel och trygghet för studerande och anställda
● Vara stödjande för den som tidigare haft en beroendeproblematik

Hur uppnår vi en alkohol- och drogfri miljö?
Genom att:
● Det är förbjudet att använda eller vara påverkad (har du alkohol eller droger i blodet räknar skolan det som påverkad) av alkohol eller droger på skolans område, samt under aktiviteter som anordnas av skolan.
● Vi stöder och uppmuntrar varandra.
● Vi vågar säga ifrån när vi ser att alkohol eller droger används på skolans område. Eller om vi vet att någon är påverkad på skolans område.
● Att den som haft en beroendeproblematik ska ha varit nykter- drogfri i minst 1 år för att bli antagen till någon av våra utbildningar. (Undantag kan förekomma med nära samarbete med eftervård).
● För att återuppta studierna efter studieavbrott pga av att ha brutit mot skolans policy måste deltagaren styrka alkohol- drogfrihet med negativa drogtester 1-3 gånger i veckan under 3-12 månaders tid. Samt ha en eftervårdsplanering under första tiden tillbaka i skolan. Om ovanstående krav är uppfyllda kan deltagaren återuppta studierna vid närmaste terminstart.

Vad gör vi som skola om någon bryter mot skolans alkohol- och drogpolicy?
Olika alternativ finns beroende på allvaret i brottet:
● Deltagaren får en skriftlig varning om avskiljande eller avbrott från studieplats och internat.
● Vid allvarliga brott mot skolans alkohol- och drogpolicy omedelbart avskiljande eller avbrott från studieplats och internat.
● Vid stark misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy så kan skolan begära att deltagaren gör ett alkohol- eller drogtest. Vägran att göra ett test kommer att tolkas som att man har brutit mot skolans policy.
● Är ett alkohol- och/eller drogtest negativt står skolan för kostnaden. Är testet positivt står deltagaren för kostnaden.
● Samtal, stöd och hjälp ska alltid erbjudas.

Kursrådspolicy

Kursrådet är en rådgivande församling i frågor som rör kursutbud, kurstider, gemensamma aktiviteter, övergripande frågor som rör deltagare i samtliga kurser och som har föregåtts av diskussioner i klassråden. Kursrådet kan utse representant till skolans styrelse. Rådet ansvarar för att planera och genomföra stormöten och friluftsdagar. Förslag utifrån kurserna sammanställs och behandlas. Kursrådets sammansättning utgörs av minst 1 representant per kurs, lärare utifrån behov samt en representant från ledningen. Deltagarna är i majoritet.

Rektor kallar till första kursråd och därefter beslutas hur ofta man ska ha möte. Ordförande och sekreterare på mötet utses av deltagarna. Rektor informerar representanterna om huvudmannens mål och riktlinjer för folkhögskola, studerandes rättigheter, folkhögskolans verksamhetsplan, organisation, arbetsmiljöplan, budget samt kursrådets policy och organisering.

Personal som deltar i kursrådet har till uppgift att stötta deltagarnas representanter i sitt uppdrag, vilket bland annat innebär att stötta den i orförande-, sekreterarroll, mötesordning, vid rapportering från kursrådet samt vid besluts genomförande.
Inför varje läsårs slut har kursrådsrepresentanterna ett analyserande och utvärderande samtal med rektor/bitr.rektor om kursverksamheten. Detta möte ska ha föregåtts av motsavarnde samtal i klassråden. Rektor/bitr.rektor sammanställer resultat och pratar med berörda samt rapporterar till personalmöte och styrelse.
Antagen 2018-09-23.

Policy för personuppgiftshantering - Innehållsförteckning

1. Inledning och syfte
2. Tillämpning och revidering
3. Organisation och ansvar
4. Begrepp och förkortningar
5. Personupgiftsbehandling

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Ågesta folkhögskola hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


2. Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Rektor är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för Ågesta folkhögskolas styrelseledamöter, rektor, medarbetare samt uppdragtagare som berörs av vår verksamhet.


3. Organisation och ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Rektor får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på Ågesta folkhögskola. Rektor har delegerat implementeringen av denna policy till bitr. rektor. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa


4. Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är alla slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vills äga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifierar genom personuppgifterna i ett register.


Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter- oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.


5. Personuppgiftsbehandling

● Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
- Laglighet
- Ändamålsbegränsning
- Korrekthet
- Lagringsminimering
- Integritet och konfidentialitet
● För följande behandlingar mejlhantering internt respektive externt gäller särskilt följande:
● Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i behandlingsregistret.
● Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
● Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till rektor. Rektor ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
● Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola. Faställd 2018-05-17.

Samtycke för personuppgiftsbehandling för studerande på Ågesta Folkhögskola i samband med GDPR

Vi på Ågesta Folkhögskola vill ge dig de bästa möjliga verktygen för lärande, samarbete och kommunikation samt sköta de skyldigheter vi har att dokumentera rapportera till myndigheter. För att göra detta behöver du ha tillgång till våra IT-tjänster och vi behöver ha löpande tillgång till och behandla dina personuppgifter. Vi kommer att behandla en del av de personuppgifter som du fyllde i när du ansökte till skolan, information som samlades in under antagningsprocessen samt information som framkommit och framkommer under din skolgång. Information hämtas från det konto du skapade i Schoolsofts ansökningsmodul, från ditt ansökningsformulär och de antagningsaktiviteter som du har genomgått och information som du delar med dig av under din skolgång.


Personuppgifter som samlas in och vad de används till

Vi behöver din adress, ditt telefonnummer och din e-post för att kunna kontakta dig. Vi registrerar ditt namn, personnummer och adress för att säkerställa att du är du och för att rapportera till Folkbildningsrådet, landstingen och Centrala studiestödsnämnden (CSN), något som vi är skyldiga att göra för att få statsbidrag till att anordna våra utbildningar.

Om du har uppgivit att du har funktionsnedsättningar, ohälsa, inlärningssvårigheter eller annan känslig information som har betydelse för din studiesituation, så behandlar vi detta för att anpassa undervisningen och ge dig det stöd du behöver. Vi är extra noggranna med tillgång till och säkerheten runt behandlingen av denna information då den är känslig. Vi rapporterar även anonym statistik om funktionsnedsättningar till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få ekonomiskt bidrag till att betala skolans assistenter samt att ha möjlighet till högre personaltäthet. Då informationen är känslig är vi extra noggranna med säkerhet och vilka som har tillgång till uppgifterna.

Vi använder ditt första förnamn och ditt första efternamn för att skapa personliga konton i G-suite, Schoolsoft och Windows.
● G-suite används till skolarbeten, utskrifter, inloggning på Chromebooks samt intern och extern kommunikation.
● Schoolsoft används för närvarokontroll, intern kommunikation och skoladministration. (Exempelvis klass och kurslistor och rapporter till Folkbildningsrådet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, landstingen, och CSN).
● Windows-kontot används för att logga in på skolans datorer och skrivare. Ditt namn och personnummer kommer även att användas i programmet Skola24 schema för att göra ditt schema.

Behöriga administratörer av dina konton kan återställa användarnamn och lösenord och ha tillgång till registrerade uppgifter och användarstatistik. När det gäller innehåll i e-post och filer som skapas i G-suite, så har administratörerna endast tillgång till dessa genom att återställa lösenordet och logga in som dig. Detta gör administratörerna endast med misstanke om brott mot skolans IT-policy.

Appar och G-suite

G-suite är skolans pedagogiska plattform och en plattform för intern och extern information. Genom det konto som skolan skapar åt dig så får du tillgång till en mängd appar som Google tillhandahåller genom Chromestore och Google Play.

Skolan har ett avtal med Google angående appar som ingår i G-suites kärnappar. De viktigaste av dessa appar är Gmail, Kalender, Dokument, Kalkyl, Keep, Hangouts, Classroom och Google drive som används för skolarbeten, skoladministration (bland annat studieplaner), planering, samarbete och kommunikation. Dessa appar är grunden i Ågesta folkhögskolas pedagogiska plattform och du förväntas ha tillgång till och använda dessa appar om det behövs i undervisningen.
Skolan har ett avtal med Google som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter i dessa appar uppfyller kraven för dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi som skola kräver att du skall använda andra appar som behandlar personuppgifter som en del av undervisningen så skall dessa uppfylla kraven för GDPR.

Utöver dessa appar är du även fri att använda ditt konto för att få tillgång till andra appar som inte är obligatoriska i undervisningen från chromestore eller Google play. Om du väljer att installera eller använda dessa appar är du själv ansvarig för de personuppgifter som appleverantören behandlar.

Tillgång till personuppgifter

Ågesta folkhögskola använder behörighetsfunktioner i Schoolsoft och G-suite för att begränsa tillgången till personuppgifter till behörig personal utifrån personuppgiftsbehandlingens ändamål.


Personuppgiftsbiträden

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster som behövs för att erbjuda en välfungerande utbildning och skoladministration, så har Ågesta Folkhögskola slutit avtal med Schoolsoft, Novasoftware och Google som agerar som personuppgiftsbiträden åt Ågesta Folkhögskola.
Dessa företag erbjuder molntjänster, vilket innebär att du kommer åt tjänsterna genom inloggningar via internet. Leverantörerna av tjänsterna har egna servrar som inte sköts av Ågesta folkhögskola. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen och enligt de ändamål som anges i detta samtycke, så samarbetar vi med seriösa aktörer och har personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.

Lagring i länder utanför EU och samarbete med underleverantörer

Google kan lagra dina personuppgifter på datacenter som ligger utanför EU och använder även egna underleverantörer. I det avtal som Ågesta Folkhögskola har slutit med Google, så garanterar Google att de har avtal som uppfyller kraven i EU:s dataskyddslag med de datacenter som ligger utanför EU och med dess underleverantörer.


Gallring

Den övergripande principen för gallring är att endast bevara personuppgifter så länge ändamålet för behandlingen kräver. Dina läsårs- och behörighetsintyg sparas i 50 år. Ditt G-suite konto avaktiveras vid skolstart terminen efter att du har avslutat dina studier och raderas två månader efter skolstart terminen efter avslutade studier. Vi rekommenderar dig att ladda ned eller föra över filer som du vill spara till ett privatkonto innan du avslutar dina studier hos oss. Filer som delas med dig och som ägs av personal på skolan (exempelvis utdelade uppgifter) raderas eller anonymiseras senast ett år efter avslutade studier. E-post med dina personuppgifter raderas terminsvis i november och april ifall de inte behöver sparas av studeranderättsliga skäl.


Rättigheter

Enligt artikel 13-15 i GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen) så har du rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har vidare rätt att begära radering av uppgifter eller rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Du har rätt att återkalla ditt samtycke. Återkallande av samtycke för behandling av uppgifter gäller inte uppgifter som behövs för rapportering till myndigheter, underlag enligt bokföringslagen eller underlag för studeranderättslig tvist angående antagning.


Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

I dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6.1 a står det att vi har rätt att registrera och behandla dina uppgifter om du frivilligt samtycker till registreringen av dessa.


Uppgifter om Frälsningsarmen som är huvudman för Ågesta folkhögskola:

Frälsningsarmén Box 5090 102 42 Stockholm Org.Nr: 802006-1688

Likabehandlingsplan
Ågesta folkhögskolas likabehandlingsplan riktar sig till deltagarna och är ett komplement till jämställdhetsplanen. Likabehandlingsplanen beskriver de rutiner som tillämpas när en deltagare upplever handling som bryter mot Diskrimineringslagen. Personal som upplever diskriminering eller upplever en avvikande behandling regleras inom ramen för det arbetsrättsliga regelverket.

Mål
Ågesta folkhögskola har som mål för sitt jämställdhetsarbete:
● att motverka uppdelning i mans- och kvinnoyrken
● att motverka alla former av könskränkningar
● att i olika arbetsgrupper ha båda könen så långt möjligt jämnt representerade
● att inom arbetsområden där ett kön är kraftigt underrepresenterat i första hand anställa någon från det underrepresenterade könet med motsvarande kompetens
● att vid antagning av deltagare ska målsättningen vara en jämn könsfördelning
● att vi ska fokusera på att öka andelen antagna med annan etnisk bakgrund
● att vi ska verka för att i samhället utjämna klyftorna mellan kön och andra grupper, genom att visa på och stimulera underrepresenterade grupper i våra sökningar som en möjlighet

Reviderad. 2017-02-28