Målsättning
En alkohol- och drogfri skola

Syfte
Alkohol- och drogfrihet skall:
● Skapa en god och sund lärandemiljö
● Skapa trivsel och trygghet för studerande och anställda
● Vara stödjande för den som tidigare haft en beroendeproblematik

Hur uppnår vi en alkohol- och drogfri miljö?
Genom att:
● Det är förbjudet att använda eller vara påverkad (har du alkohol eller droger i blodet räknar skolan det som påverkad) av alkohol eller droger på skolans område, samt under aktiviteter som anordnas av skolan.
● Vi stöder och uppmuntrar varandra.
● Vi vågar säga ifrån när vi ser att alkohol eller droger används på skolans område. Eller om vi vet att någon är påverkad på skolans område.
● Att den som haft en beroendeproblematik ska ha varit nykter- drogfri i minst 1 år för att bli antagen till någon av våra utbildningar. (Undantag kan förekomma med nära samarbete med eftervård).
● För att återuppta studierna efter studieavbrott pga av att ha brutit mot skolans policy måste deltagaren styrka alkohol- drogfrihet med negativa drogtester 1-3 gånger i veckan under 3-12 månaders tid. Samt ha en eftervårdsplanering under första tiden tillbaka i skolan. Om ovanstående krav är uppfyllda kan deltagaren återuppta studierna vid närmaste terminstart.

Vad gör vi som skola om någon bryter mot skolans alkohol- och drogpolicy?
Olika alternativ finns beroende på allvaret i brottet:
● Deltagaren får en skriftlig varning om avskiljande eller avbrott från studieplats och internat.
● Vid allvarliga brott mot skolans alkohol- och drogpolicy omedelbart avskiljande eller avbrott från studieplats och internat.
● Vid stark misstanke om brott mot skolans alkohol- och drogpolicy så kan skolan begära att deltagaren gör ett alkohol- eller drogtest. Vägran att göra ett test kommer att tolkas som att man har brutit mot skolans policy.
● Är ett alkohol- och/eller drogtest negativt står skolan för kostnaden. Är testet positivt står deltagaren för kostnaden.
● Samtal, stöd och hjälp ska alltid erbjudas.

Integritetspolicy Ågesta folkhögskola - Innehållsförteckning


1. Inledning
2. Syfte och omfattning
3. Organisation och ansvar
4. Tillämpning, fastställande och revidering
5. Begrepp
6. Principer för personuppgiftsbehandling
7. Personuppgiftsbehandling via mail
8. Känsliga uppgifter
9. Andra parter med tillgång till personuppgifter
10. Personuppgiftsincidenter

1. Inledning

Frälsningsarmén är huvudman för Ågesta folkhögskola. Frälsningsarmén är därför ansvarig för de personuppgifter som vi behandlar i Ågesta folkhögskolas verksamhet. Då policyn för personuppgiftsbehandling är specifik den del av Frälsningsarméns verksamhet som rör Ågesta folkhögskola, så kommer vi i fortsättningen att använda “Ågesta folkhögskola” eller “vi”. Ågesta folkhögskola är till största delen personuppgiftsansvarig för de uppgifter vi behandlar, men vi är även personuppgiftsbiträden när vi rapporterar till folkbildningsrådet och centrala studiestödsnämnden (CSN). Syftet med Ågesta Folkhögskolas behandling av personuppgifter är att anta till och genomföra utbildningar samt för att att ha underlag för rapporter till myndigheter.


2. Syfte och omfattning

Syftet med vår personuppgiftspolicy är att säkerställa att vi hanterar personuppgifter på ett säkert sätt i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR) och för att nå Ågesta folkhögskolas dataskyddsvision. Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar, såväl strukturerad som ostrukturerad material. Vi arbetar aktivt med att förankra policyn hos våra medarbetare.


3. Organisation och ansvar

Styrelsen har tillsammans med rektor det övergripande ansvaret för innehållet policyn samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Rektor och biträdande rektor är gemensamt ansvariga för implementeringen av denna policy. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.


4. Tillämpning, fastställning och revidering

Styrelsen ansvarar ytterst för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn är tillämplig för Ågesta folkhögskolas styrelseledamöter, rektor, medarbetare, deltagare i verksamheten samt uppdragstagare som berörs av vår verksamhet. Policyn fastställs av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Rektor är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av ändrade förutsättningar samt nya och förändrade regelverk.


5. Begrepp

En personuppgift är alla slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Registrerad är den som en personuppgift avser, det vills äga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifierar genom personuppgifterna i ett register. Personuppgiftsbehandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter- oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering. Inbyggd dataskydd (Privacy by design) betyder att man tar hänsyn till principerna för personuppgiftsbehandling redan när man utformar policys och IT-system.


6. Principer för personuppgiftsbehandling

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer: - laglighet - ändamålsbegränsning - korrekthet - lagrings minimering - integritet och konfidentialitet.

Laglighet
● Folkhögskolans huvudsakliga lagliga grund för personuppgiftsbehandling är allmänt intresse.
● Det finns några fall då berättigat intresse är grunden för vår personuppgiftsbehandling där vi gör bedömningen att den registrerades intresse av att bli tillfrågad är mindre än den nytta personuppgiftsbehandlingen har för Ågesta folkhögskola och den registrerade:
● Registrering av anhörigas kontaktuppgifter där vi uppskattar att det intresset av att få information om olycksfall eller akuta ärenden.
● E-post där den registrerade mailar oss för att få svar på eller för att marknadsföra en tjänst.

Ändamålsbegränsning
● Vi använder endast personuppgifter till de ändamål som har angetts i vår information om personuppgiftsbehandling i och ändamål där vi bedömer att det finns ett berättigat intresse att behandla uppgifterna.

Korrekthet
● Vi arbetar för att alla personuppgifter i våra system skall vara korrekta. Om registrerade meddelar att det finns felaktig information i våra system så rättar vi till detta så snart som möjligt.

Lagrings Minimering
● Uppgifter lagras så länge som lagar eller ändamål kräver. Om ändamålen för personuppgiftsbehandlingen inte längre är aktuella och om lagring inte är nödvändigt för att uppfylla lagar eller myndighetskrav, så raderas uppgiften permanent. För att säkerställa att vi inte behandlar personuppgifter längre och mer än vi behöver, så har vi utarbetat policy och rutiner för dokumenthantering och en arkivplan. Integritet och konfidentialitet.
● Ågesta folkhögskola arbetar utifrån principen “innebygd dataskydd” för att säkerställa registrerades integritet och konfidentialitet. Detta betyder att vi arbetar löpande med att använda och hitta tekniska lösningar och rutiner som de ger de bästa förutsättningar för korrekt, säker och laglig behandling av personuppgifter. Läs mer om detta i Ågesta folkhögskolas dataskyddspolicy.


7. Personuppgiftsbehandling via mail

För personuppgiftsbehandling via mejl internt respektive externt gäller särskilt följande.
● Vi skriver inte personuppgifter som behöver lagras i mail utan vi skriver detta i dokument som delas via länk eller drive. Vi undviker att bifoga filer med personuppgifter då detta gör att det skapas lokala kopior för de som öppnar mailet. De lokala filerna gör det svårt för oss att säkerställa gallring av informationen.
● Vi informerar om personuppgiftsbehandling i våra mail.
● Vi skickar inte känsliga uppgifter som klartext i mail.
Ågesta folkhögskolas personuppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i Draftit som är frälsningsarmens centrala register över personuppgiftsbehandling. Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.


8. Känsliga personuppgifter

“Känsliga personuppgifter“ är uppgifter om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, biometriska uppgifter, sexualliv eller sexuell läggning, medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller biometriska uppgifter som kan knytas till en person. Ågesta folkhögskola hanterar en del känsliga personuppgifter för att anpassa undervisning, skapa en trygg studiemiljö och som underlag för rapportera till Folkbildningsrådet för att få ekonomisk finansiering för stödinsatser. Ågesta folkhögskola samlar bara in känsliga uppgifter som behövs för att anta till och anpassa utbildningar samt för rapporter till folkbildningsrådet. Vi är mycket noga med vilka som har tillgång till informationen och med insamling av samtycke när det gäller behandling av känslig information. Känslig information på papper förvaras inlåst och digitalt lagrat känslig information är krypterad och så långt som det är möjligt skyddad av tvåfaktorsinloggning.


9. Andra parter som får tillgång till personuppgifter

Ågesta folkhögskola ansvarar för att ha lagenliga personuppgiftsbiträdesavtal med de samarbetspartners som har tillgång till personuppgifter.


10. Personuppgiftsincidenter

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar rapporteras utan dröjsmål till rektor eller ansvarig skolledare. Rektor eller ansvarig skolledare skall utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Frälsningsarméns dataskyddsansvarig och datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola. Faställd 2018-05-17

Diskrimineringspolicy

Ågesta folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller ålder. Alla kursdeltagare, medarbetare har en skyldighet att tillse att varken direkt eller indirekt diskriminering förekommer. Diskrimineringslag (2017) styr vad som är diskriminering.


Mål

Ågesta folkhögskola skall verka för att ingen kursdeltagare, anställd eller arbetssökande behandlas ofördelaktigt på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.. Alla skall antas, anställas på lika villkor. Jargong som är kränkande får inte förekomma. Om någon känner sig kränkt skall ledningens lojalitet finnas hos den som är utsatt. En person med funktionshinder skall, i rimlig omfattning, beredas de anpassningar som behövs för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter.


Ansvar

Om någon anser sig diskriminerad med anledning av ovanstående kriterier är det ledningens skyldighet att skyndsamt klara upp situationen. Ledningen är skyldig att utreda, och i förekommande fall förhindra ett upprepande, om de får kännedom att en person blivit trakasserad. Varje kursdeltagare, anställd, eller person på annat sätt involverad i Ågesta folkhögskolas verksamhet, som får kännedom om trakasserier eller diskriminering mot en kursdeltagare eller anställd vid Ågesta folkhögskola, ska vidarebefordra detta till rektor.


Förebyggande åtgärder

Organisationskulturen skall utformas så att den förebygger diskriminering. Ledningsgruppen är en naturlig föregångare i att skapa ett vänligt och respekterande arbetsklimat. Såväl rektor som medarbetare har ett ansvar för att medverka till att skapa ett gott arbetsklimat samt att lösa uppkomna problem. Vid antagningar till kurser, rekrytering av personal skall utannonseringen utformas så att det klart framgår att platserna, tjänsterna är öppen för alla sökande. Ledningen skall se till att klimatet på Ågesta folkhögskola lämpar sig för alla. Diskrimineringspolicy skall ses över efter behov, dock senast efter 3 år.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola, fastställd 2018-06-18


Policy för personuppgiftshantering - Innehållsförteckning

1. Inledning och syfte
2. Tillämpning och revidering
3. Organisation och ansvar
4. Begrepp och förkortningar
5. Personupgiftsbehandling

1. Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Ågesta folkhögskola hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation - GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. Denna policy är förankrad hos alla våra medarbetare.


2. Tillämpning och revidering

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Rektor är ansvarig för att hålla i processen kring årlig uppdatering av policyn till följd av nya och förändrade regelverk. Denna policy är tillämplig för Ågesta folkhögskolas styrelseledamöter, rektor, medarbetare samt uppdragtagare som berörs av vår verksamhet.


3. Organisation och ansvar

Rektor har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Rektor får delegera ansvaret och implementationen till lämplig person på Ågesta folkhögskola. Rektor har delegerat implementeringen av denna policy till bitr. rektor. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa


4. Begrepp och förkortningar

Personuppgift

En personuppgift är alla slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.


Registrerad

Den som en personuppgift avser, det vills äga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifierar genom personuppgifterna i ett register.


Personuppgiftsbehandling

En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter- oberoende av om de utförs automatiserat eller ej - såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.


5. Personuppgiftsbehandling

● Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:
- Laglighet
- Ändamålsbegränsning
- Korrekthet
- Lagringsminimering
- Integritet och konfidentialitet
● För följande behandlingar mejlhantering internt respektive externt gäller särskilt följande:
● Våra uppgiftsbehandlingar dokumenteras löpande i behandlingsregistret.
● Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
● Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till rektor. Rektor ska utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen samt i övrigt vidta nödvändiga åtgärder med anledning av incidenten.
● Våra krav på att personuppgifter hanteras enligt GDPR ska alltid säkerställas vid upphandling och utveckling av IT-lösningar och tjänster, och ska vara en del i kravspecifikationen och eventuella avtal.
Styrelsen för Ågesta folkhögskola. Faställd 2018-05-17.

Information om personuppgiftsbehandling Ågesta Folkhögskola

Detta dokumentet ger dig information om hur Ågesta Folkhögskola behandlar dina personuppgifter.
Vi på Ågesta Folkhögskola vill ge dig de bästa möjliga verktygen för lärande, samarbete och kommunikation samt sköta de skyldigheter vi har att dokumentera rapportera till myndigheter. För att göra detta behöver vi som förberedelse för, men även under din skolgång, ha löpande tillgång till och behandla dina personuppgifter. Vi kommer att använda en del av de personuppgifter som du fyllde i när du ansökte till skolan. Informationen hämtas från det konto du skapade i Schoolsofts ansökningsmodul, från ditt ansökningsformulär och de antagningsaktiviteter som du har genomgått. När du börjar dina studier kommer vi att behandla personuppgifter som framkommer under dina studieaktiviteter.


Personuppgifter som samlas in och vad de används till

Vi behöver din adress, ditt telefonnummer och din e-post för att kunna kontakta dig. Om du väljer att fylla i informationen, så behandlar vi även kontaktinformation till anhöriga som används vid nödfall.

Vi registrerar ditt namn, personnummer och adress för att säkerställa att du är du och för att rapportera till Folkbildningsrådet, landstingen och Centrala studiestödsnämnden (CSN), något som vi är skyldiga att göra för att få statsbidrag till att anordna våra utbildningar.

Om du har uppger att du har funktionsnedsättningar, ohälsa, inlärningssvårigheter eller annan känslig information som har betydelse för din studiesituation, så behandlar vi detta för att anpassa undervisningen och ge dig det stöd du behöver. Vi är extra noggranna med behörigheter till och säkerheten runt behandlingen av denna information då den är känslig. Vi rapporterar även anonym statistik om funktionsnedsättningar till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få ekonomiskt bidrag till att betala skolans assistenter samt att ha möjlighet till högre personaltäthet. Då informationen är känslig är vi extra noggranna med säkerhet och vilka som har tillgång till uppgifterna.

Vi använder ditt första förnamn och ditt första efternamn för att skapa personliga konton i G-suite, Schoolsoft och Windows. G-suite används till skolarbeten, utskrifter, inloggning på Chromebooks samt intern och extern kommunikation. Schoolsoft används för närvarokontroll, intern kommunikation och skoladministration. (Exempelvis klass och kurslistor och rapporter till Folkbildningsrådet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, landstingen, och CSN). Windows-kontot används för att logga in på skolans datorer och skrivare. Ditt namn och personnummer kommer även att användas i programmet Skola24 schema för att göra ditt schema.

Behöriga administratörer av dina konton kan återställa användarnamn och lösenord och ha tillgång till registrerade uppgifter och användarstatistik. När det gäller innehåll i e-post och filer som skapas i G-suite, så har administratörerna endast tillgång till dessa genom att återställa lösenordet och logga in som dig. Detta gör administratörerna endast med misstanke om brott mot skolans IT-policy.


Appar och G-suite

G-suite är skolans pedagogiska plattform och en plattform för intern och extern information. Genom det konto som skolan skapar åt dig så får du tillgång till en mängd appar som Google tillhandahåller genom Chromestore och Google Play.

Skolan har ett avtal med Google angående appar som ingår i G-suites kärnappar. De viktigaste av dessa appar är Gmail, Kalender, Dokument, Kalkyl, Keep, Hangouts, Classroom och Google drive som används för skolarbeten, skoladministration (bland annat studieplaner), planering, samarbete och kommunikation. Dessa appar är grunden i Ågesta folkhögskolas pedagogiska plattform och du förväntas ha tillgång till och använda dessa appar om det behövs i undervisningen. Skolan har ett avtal med Google som säkerställer att behandlingen av dina personuppgifter i dessa appar uppfyller kraven för dataskyddsförordningen (GDPR). Om vi som skola kräver att du skall använda andra appar som behandlar personuppgifter som en del av undervisningen så skall dessa uppfylla kraven för GDPR.

Utöver dessa appar är du även fri att använda ditt konto för att få tillgång till andra appar som inte är obligatoriska i undervisningen från chromestore eller Google play. Om du väljer att installera eller använda dessa appar är du själv ansvarig för de personuppgifter som appleverantören behandlar.


Tillgång till personuppgifter

Ågesta folkhögskola använder behörighetsfunktioner i Schoolsoft och G-suite för att begränsa tillgången till personuppgifter till behörig personal utifrån personuppgiftsbehandlingens ändamål.


Personuppgiftsbiträden

För att säkerställa att deltagare och personal har tillgång till säkra, tillförlitliga och flexibla IT-tjänster som behövs för att erbjuda en välfungerande utbildning och skoladministration, så har Ågesta Folkhögskola slutit avtal med Schoolsoft, Novasoftware och Google som agerar som personuppgiftsbiträden åt Ågesta Folkhögskola. Dessa företag erbjuder molntjänster, vilket innebär att du kommer åt tjänsterna genom inloggningar via internet. Leverantörerna av tjänsterna har egna servrar som inte sköts av Ågesta folkhögskola. För att säkerställa att dina personuppgifter behandlas enligt dataskyddsförordningen och enligt de ändamål som anges i detta samtycke, så samarbetar vi med seriösa aktörer och har personuppgiftsbiträdesavtal som uppfyller kraven i dataskyddsförordningen.


Lagring i länder utanför EU och samarbete med underleverantörer

Google kan lagra dina personuppgifter på datacenter som ligger utanför EU och använder även egna underleverantörer. I det avtal som Ågesta Folkhögskola har slutit med Google, så garanterar Google att de har avtal som uppfyller kraven i EU:s dataskyddslag med de datacenter som ligger utanför EU och med dess underleverantörer.


Gallring

Dina läsårs- och behörighetsintyg sparas i 50 år. Ditt G-suite konto avaktiveras vid skolstart terminen efter att du har avslutat dina studier och raderas två månader efter skolstart terminen efter avslutade studier. Vi rekommenderar dig att ladda ned eller föra över filer som du vill spara till ett privatkonto innan du avslutar dina studier hos oss. Filer som delas med dig och som ägs av personal på skolan (exempelvis utdelade uppgifter) raderas eller anonymiseras senast ett år efter avslutade studier. E-post med dina personuppgifter raderas terminsvis i november och april ifall de inte behöver sparas av studeranderättsliga skäl.


Rättigheter

Enligt artikel 13-15 i GDPR (den europeiska dataskyddsförordningen) så har du rätt att kostnadsfritt en gång per år begära ut vilka uppgifter vi har registrerade om dig. Du har vidare rätt att begära radering av uppgifter eller rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter. Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Datainspektionen, men ta gärna kontakt med vårt dataskyddsombud först.


Laglig grund för personuppgiftsbehandlingen

I dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6.1 e så står det att vi har rätt att registrera och behandla dina uppgifter om behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

När det gäller den frivilliga behandlingen av kontaktinformation till anhöriga, sä står det i dataskyddsförordningen (GDPR) artikel 6.1 d att man kan behandla information för att skydda grundläggande intressen som är av betydelse för den registrerade eller för annan fysisk person. Vi har gjort bedömningen att värdet av att kunna kontakta anhöriga vid nödfall är större än integritetsförlusten genom att vi behandlar anhörigas kontaktinformation.

Uppgifter om Frälsningsarmen som är huvudman för Ågesta folkhögskola: Frälsningsarmén Box 5090 102 42 Stockholm Org.Nr: 802006-1688
Frälsningsarméns dataskyddsombud nås på tel: 08-562 282 00 eller e-post gdpr@fralsningsarmen.se

Användaravtal och IT-policy för deltagare på Ågesta folkhögskola

Ågesta folkhögskola erbjuder sina studenter tillgång till Internet, IT-utrustning och ett flertal IT-tjänster. Vi vill att våra tjänster skall vara trygga och välfungerande och till nytta i studierna. För att säkerställa detta har vi tagit fram en IT-policy som gäller för användande av skolans IT-utrustning, nätverk, Google Apps for Education och Schoolsoft. Skolans IT-utrustning och tjänster är främst till för skolarbete.

Säkerhet
● Lösenord till skolans tjänster är privata och får inte delas med andra användare. Lösenorden byts ut var 6 månad.
● Användaren är ansvarig för att datorer och kringutrustning inte skadas.
● Endast skolans IT-personal får installera och konfigurera hård- och mjukvara på skolans Windows datorer.
● Logga alltid ut från datorn efter avslutat arbete.
● Användaren får inte på något sätt ändra antivirussystemets skyddsfunktion i skolans datorer.
● Allt material som används som kommer från externt datormedia (t.ex. USB-minne) eller laddas ner från Internet skall anti-virus-skannas och privata datorer som används i skolans nätverk skall ha ett anti-virus-system installerat som uppdateras dagligen.
● Det är inte tillåtet att använda skolans nät för att sätta upp webserver, webbhotell e.d.

Lagring
● Vi önskar att användarnas filer skall var tillgängliga och trygga och vi vill därför att alla sparar sina sina skolrelaterade filer på skolans Google Drive tjänst. Skolan ansvarar inte för filer som sparas lokalt på datorerna.
● Vid avslutade studier eller studieavbrott ansvarar deltagarna själva för att överföra filerna ifrån skolans Google Drive till privata lagringsmedia. 4 veckor efter avslutade studier avslutas kontot och filerna raderas.

Personuppgifter
● Skolans nät och tjänster är främst till för skolarbete och får bara användas i enlighet med skolans IT-policy. Användare uppmanas till att skilja mellan privata tjänster och de tjänster som skolan erbjuder.
● Skolan värnar om din personliga information och integritet och om du använder skolans nät och tjänster enligt skolans policy så har du ett stärkt integritetsskydd.
● För att säkerställa välfungerade IT-tjänster och att skolans IT-policy följs loggas aktiviteter på skolans nät och IT-administrationen har tillgång till innehåll och aktivitet på skolans IT-tjänster.

Etik*
● Användningen av Ågesta folkhögskolas IT tjänster är till för att stödja lärandet och att användandet präglas av respekt, tolerans och välvilja.
● Ågesta Folkhögskola tillåter inte användning som är olaglig, rasistisk, pornografisk, diskriminerande, nedsättande, kränkande eller förtalande.
● Det är inte tillåtet att använda utrustningen för brott mot upphovsrätt eller kopieringsskydd eller orsaka intrång på varumärke eller handelsnamn.
● Det är inte tillåtet att sprida massutskick av e-post, så kallad spam.
● Det är inte tillåtet att begå dataintrång eller att skaffa sig tillträde till andras material eller kommunikation.
● För att säkerställa välfungerande IT tjänster är det viktigt att du rapporterar felaktig eller förstörd utrustning, virusmeddelanden eller annat fel avseende IT-systemet till ansvarig personal snarast. *(Gäller även privat utrustning som är uppkopplad mot skolans nätverk)

Brott mot IT-policy
Vid brott mot skolans IT-policy kan man stängas av från IT-systemet. I övrigt gäller samhällets lagar och skolans studeranderättsliga dokument. Om skolans IT-utrustning avsiktligt skadas är du skadeståndsskyldig.OM OSS

Ågesta folkhögskola har Allmänna och Särskilda kurser. Våra Allmänna kurser är allmän profil, musikprofil, skapandeprofil och svenska som andraspråk. Våra Särskilda kurser är konstlinjen Måleri & Keramik, musiklinjerna Ensemblemusiker, Digital musikproduktion och Topliner, Arbetsliv Asperger / Autismspektrum med inriktning arbetsliv och Bibelskola på distans. Huvudman för skolan är Frälsningsarmén.

VAD SÄGER ELEVERNA?

Jag bor på internatet för gemenskapen, för att lära mig ta ansvar och för att kunna få hjälp om det behövs. Jag har fått vänner för livet!
Deltagarinformation Ågesta folkhögskolaCamilla på Allmän linje

SENASTE NYTT

  • 24-26/5 Bibelhelg Ågesta
  • 31/5 Konsert Vega Aktivitetshus
  • 31-2/6 Bibelhelg Örnsköldsvik
  • 31-2/6 Vernissage Farstaängsv. 22
  • 5/6 BBQ & konsert Allmän kurs
  • 7/6 Terminsavslutning

KONTAKTA OSS

08-562 28 100

ÅGESTA FOLKHÖGSKOLA

Bonäsvägen 5
123 52 Farsta
kontakt@agesta.nu