Syfte

Att ge en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som beviljats uppehållstillstånd.Målsättning

Stärka kunskaperna i svenska språket och om samhället samt främja deltagande i arbets- och samhällsliv.Målgrupp

Kursen är till för dig som är asylsökande eller bor på Migrationsverkets boenden och vill stärka din språkförmåga så att du kan uttrycka dig klart genom tydligt uttal, ordval och att tillämpa skrivregler samt lära dig om det svenska samhället.Hur är kursen upplagd?

Undervisningen består av lärarledda seminarier samt berättande, beskrivande och argumenterande gruppsamtal. Vi lägger stor vikt vid muntliga presentationer och skriftliga övningar. Din språkförmåga förstärks ytterligare genom att du får verktyg till diskussioner om aktuella ämnen, samhällsfrågor och kulturella händelser.Kursinnehåll

Kursen består av 4 parallella delkurser.

1) Muntlig färdighet och hörförståelse
Här tränar du din färdighet i kommunikation och uttrycksförmåga. Du bygger upp ditt ordförråd och din förståelse för språket, analyserar och återger händelser utifrån lästa texter.

2) Skriftlig färdighet och läsförståelse
Din uttrycksförmåga övas utifrån skriftliga övningar och presentationer ur olika berättande, beskrivande och argumenterande vinklar.

3) Grammatik
Vi arbetar med språkets basgrammatik och tillämpning av den.

4) Ordförråd och ordbildning
Genomgång av sammansättning av ord, principer för ordbildning och hur svenska språket är uppbyggt.

Kunskaper om Svenska samhället
Under hela kursen diskuterar vi  aktuella ämnen, samhällsfrågor och kulturella händelser.